FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Warszawa – B. Rondo 1, Poland (93 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
88.4vRadio Pogoda_NOSTAL_30590.202012-12-08regular ex Nostalgia
90.6vRMF FM_RMF_FM_3F440.05regular38play
97.1vAkademickie Radio Kampus_Kampus_30FE0.25regular
99.5vRadio Pogoda_NOSTAL-30590.102010-11-12regularplay 00-12 LT, ex Nostalgia
return to full log