FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 – 2019)

Leipzig – Holzhausen, Germany (521 km)

FreqStationPSPIPmax1st logModedBf
97.6hR.SA4.002014-04-09scatterplay Bydgoszcz down
return to full log