FM DX Tropo Log – Płock, Poland (2008 - 2023)

Radio Vitsebsk

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logModedBf
67.64hRadio VitsebskBLR Myadzel – RTPS Telyaki4.005302012-10-20scttr/duct
68.30hRadio VitsebskBLR Ushachy – RTPS Astravenec4.006532012-10-20ducting
71.48hRadio VitsebskBLR Vitsebsk – RTPS Jurjeva Gorka8.007412012-10-20ducting
72.98hRadio VitsebskBLR Braslaw – RTPS4.005802012-10-20ducting
104.6vRadio VitsebskBLR Braslaw – RTPS1.005802012-10-20ducting29play
105.2hRadio VitsebskBLR Senno – ARTPS1.006962019-02-16ductingplay
107.8vRadio VitsebskBLR Ushachy – RTPS Astravenec4.006532012-10-20ductingplay
return to full log